Reklamácie a servis

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Každú reklamáciu u nás zakúpeného zariadenia je možné nahlásiť:

  • u predajcu: DT digital s.r.o. Parková č. 1289; 925 82 Tešedíkovo; Nitriansky kraj  a to emailom: info@lenovoshop.sk alebo telefonicky: +421 905 792 014, +421 911 823 611

alebo

  • v autorizovanom servisnom stredisku (zoznam nižšie), tiež telefonicky: THINK Tel: +421 2 4964 8888 , PO-PIA 9:00-18:00

 

Avšak reklamácie je nutné potvrdiť nahlásením a poslaním kópie nákupného dokladu: elektronicky (mailom) na: info@lenovoshop.sk alebo poštou na adresu firmy.

V prípade otázok ohľadom hardvéru, alebo overeniu reklamácie - prosím kontaktujte linku pre rad THINK na vyššie uvedenom telefónnom čísle, alebo píšte na servis@sk.ibm.com.

Nenahlásená reklamácia nie je platná - a z toho dôvodu nemusí byť akceptovaná.

Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí.

Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je nevyhnutné povinne skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení spoločne s prítomným kuriérom.

# Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetky zásielky sú poistené.

# Na základe vyhotoveného záznamu Vám bude po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku, najneskôr do 24 hod. od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím ste povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), máte právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou.

Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Zákazník nahlasuje reklamáciu podľa nákupného dokladu, uvádzaním sériového čísla produktu.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, je potrebné aby bola každá prípadná vada oznámená včas a teda nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Záručná doba všetkým subjektom, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom, ale stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je vyznačená rovnako pre spotrebiteľov (*), ako i pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČO). Tieto záručné doby sa môžu líšiť v závislosti od produktovej rady, alebo konkrétneho produktu.

Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom, alebo sú uverejnené na internetovej stránke výrobcu. Preto by ste sa mali oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Každý kupujúci je povinný riadiť sa týmito záručnými podmienkami.

Záručná doba pre základné rady notebookov ThinkPad E, alebo ThinkPad L je 12 mesiacov - pre firmy (a 24 mesiacov - pre spotrebiteľov) v prípade špeciálnych modelov ale môže byť 36, 48, alebo 60 mesiacov bez ohľadu na to či sa jedná o spotrebiteľa, alebo podnikateľov. V taktomto prípade však záruka je vyznačená v detaile konkrétneho produktu.

Pre ďalšie rady THINK produktov platí 36 mesiacov ako základná - so servisným zásahom v servisnom stredisku - a môže byť tiež rozšírená na 48, alebo max. 60 mesiacov.

Ďaľej tieto záruky môžu byť kombinované aj s prídavnými službami ako:

- servisný zásah na mieste u zákazníka tzv. On site

- prémiová podpora tzv. Premier Support

- ochrana proti náhodnému poškodeniu tzv. ADP (accidental damage protection)

- nechať si úložisko tzv. KYD (keep your drive)

 

pozn.: pokiaľ výrobca poskytuje 36 mesačnú záruku alebo viac na vybrané produkty a ktoré sú uvedené na stránke, táto záručná doba platí pre fyzické osoby i pre firmy rovnako.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich časti) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Reklamácie

V súlade s Občianskym zákonníkom ( ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov vrátane poslednej novely zákona č. 150/2005 Z.z.), zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, čí závada nie je spôsobená nastavením, alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu. Stručne prekonzultujte s našim technikom (viď kontakt), či nie je možné závadu odstrániť napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.

Pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej reklamácie Vám odporúčame tovar priamo odniesť/zaslať do autorizovaného záručného servisu. Adresy a kontaktné údaje nájdete na našich stránkach (nižšie) resp. stránkach výrobcu.

Ak ste sa predsa len rozhodli tovar zasielať k nám upozorňujeme Vás, že doba reklamácie môže byť dlhšia nakoľko pre účely záručných reklamácií využívame taktiež sieť servisných centier výrobcov. Čas potrebný na dodatočné zaslanie tovaru od nás a späť musí byť nevyhnutne zarátaný do reklamačnej doby. Tovar zabaľte do antistatického obalu a do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica, v prípade monitorov je odporúčanie originálneho obalu s pôvodnou výplňou), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Pri reklamovanom tovare zašlite aj kompletné príslušenstvo (CD média, diskety, manuály, káble, atď.) s výnimkou niektorých prípadov. K tovaru priložte kópiu faktúry s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje.

# UPOZORNENIE: Tovar nesmie byť mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, či ináč deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových a iných identifikačných čísel),

# ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji) poškodený, inak automaticky strácate nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný.

# Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byt poškodený živelnou pohromou. V prípade poškodeného výrobku zákazníkom, po dohode so zákazníkom, vieme poslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi.

V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o "Podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu poškodený výrobok bude zaslaný zákazníkovi na jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie.

Doba:

# V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne (bežne 10-15 dní, maximálne 1 mesiac) opravený, pripadne vymenený za iný opravený, alebo nový kus rovnakého typu. V prípade, že nie je možné vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u pevných diskov - disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u notebookov čo najpodobnejšou dostupnou konfiguraciou u CD ROM mechaník - mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov - procesor s najbližšou vyššou frekvenciou a pod.)

# V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

O stave ako aj vyriešení reklamácie informujeme mailom na Vami uvedenú adresu uvedenú pri registrácii. Nezasielame výzvy o vybavení reklamácie v písomnej podobe.

Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučejeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom.

V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, prepravu tovaru naspäť zabezpečuje obchodník prepravnou spoločnosťou UPS alebo DPD na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy hradí zákazník.

# Tovar zasielajte na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok: vopred nás informujte o Vašom zámere zasielať k nám tovar na reklamáciu

# tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

# tovar musí byť nepoškodený,

# tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.),

# zašlite spolu s dokladom o kúpe.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Tovar nepodliehajúci záručnej oprave

Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený: mechanicky, násilným otváraním, neodborným zásahom, živelnou pohromou, zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok, poškodená garančná nálepka, odstránená plomba, strhnuté, poškodené alebo prelepené sériové číslo, nálepka pamätí.

Predávajúci neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia (strata dát a pod.).

Predávajúci neručí za nesprávny chod zariadenia, ak jeho inštalácia nebola uskutočnená riadne a oprávnenou osobou.

Odstránenie závady

Počas záručnej doby zaistí predávajúci alebo autorizované stredisko odstránenie závady.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok. V prípade výmeny sa nepredlžuje záruka, ale pokračuje pôvodná. Záruka sa predlžuje len o čas, počas ktorého bol tovar na reklamácii.

Ak výrobca zriadil autorizované stredisko, vybavujeme reklamáciu priamo prostredníctvom toho autorizovaného servisného strediska. Využívaním autorizovaných servisných stredísk značne urýchlite vybavenie svojich reklamácii.

V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

Pre všetky ďaľšie otázky nás kontaktujte mailom alebo telefonicky / +421 905 792 014

Kedy a ako reklamovať

Predtým než by ste reklamovali zariadenie, uistite sa prosím, či vôbec je problém na úrovni servisného zásahu a hlavne či produkt má aktívnu záruku:

Kontrola záruky: https://pcsupport.lenovo.com/us/sk/warrantylookup#/

Podpora produktov podľa zaradenia: https://www.lenovo.com/sk/sk/services-warranty/